GoLogin 3.3.30 Jupiter (21.02.2024)

Thêm:

  • Cải thiện hiệu suất của bảng Hồ sơ.

Đã sửa:

  • Kết quả tìm kiếm không được hiển thị các hồ sơ được tải trong phân trang trước đó.