GoLogin 3.3.23 Jupiter (2024/01/17)

Thêm:

  • Chế độ hoạt động WebRTC mới: “Tắt” và “Dựa trên IP công cộng”.
  • Cuộn ngang các thư mục trên trang bảng hồ sơ bằng con lăn chuột.
  • Chặn các tiện ích mở rộng hệ thống bị buộc cài đặt vào trình duyệt Orbita.

Đã sửa:

  • Tiện ích mở rộng sẽ không biến mất sau khi quay lại cài đặt hồ sơ.
  • Khi có hai hoặc nhiều thành phố có cùng tên, quốc gia sẽ được hiển thị dựa trên vị trí địa lý proxy.
  • Sau khi thanh toán và chuyển hướng đến ứng dụng, bạn sẽ không bị đăng xuất nếu đăng xuất trên trang web.