GoLogin 3.3.22 Jupiter (2024/01/10)

Thêm

  • Chú giải công cụ “Thêm hồ sơ và chỉnh sửa cài đặt” khi di chuột qua nút “Thêm hồ sơ”

đã sửa

  • Lỗi tải trang LinkedIn sau khi phân tích cú pháp cookie ở định dạng Netscape
  • Điều chỉnh giá theo những thay đổi về kích thước cửa sổ ứng dụng
  • Điều chỉnh menu cài đặt cấu hình chung với những thay đổi về kích thước cửa sổ ứng dụng
  • Lỗi chọn gói cước miễn phí cho tài khoản không phải WS
  • Bây giờ, sau khi nhấn “Enter” và nhấp vào bảng hồ sơ, việc tìm kiếm sẽ không xảy ra nữa
  • Lỗi tìm kiếm hồ sơ nếu tên được đổi tên trên trang Chỉnh sửa hồ sơ trình duyệt