GoLogin 3.3.27 Jupiter (07.02.2024)

Thêm:

  • Thiết kế mới cho cửa sổ phương thức “Xóa không gian làm việc”.
  • Cải thiện tốc độ làm việc của bảng Profile.

Đã sửa:

  • Sự cố “Lỗi máy chủ nội bộ” khi tạo hồ sơ mới.
  • Thiết kế tên hồ sơ trên biểu tượng trình duyệt Orbita.
  • Lịch sử tìm kiếm đã lưu trên mỗi không gian làm việc và tài khoản người dùng.