GoLogin 3.3.24 Jupiter (2024/01/24)

Thêm:

  • Thiết kế mới để tìm kiếm hồ sơ với lịch sử tìm kiếm.
  • Mặt nạ thiết bị đa phương tiện hiện được bật theo mặc định cho các cấu hình mới.

Đã sửa:

  • Hoạt ảnh để kích hoạt hộp kiểm “Thêm tiện ích mở rộng này vào tất cả cấu hình mới” trong phương thức chỉnh sửa tiện ích mở rộng hàng loạt.
  • Giới hạn chia sẻ hồ sơ phải dựa trên số lượng chia sẻ chứ không phải số lượng hồ sơ được chia sẻ.