GoLogin 3.3.20 Jupiter (2023/12/27)

Thêm

  • Tải bảng hồ sơ nhanh hơn và tối ưu hóa
  • Cập nhật trạng thái nhanh hơn khi khởi chạy hồ sơ