Gologin 3.3.19 Jupiter (2023/12/14)

Thêm

 • Thiết kế mới để định giá
 • Cửa sổ bật lên về giá mới được hiển thị sau khi khởi chạy hồ sơ đầu tiên trên tài khoản mới
 • Thiết kế biểu tượng ứng dụng mới cho macOS
 • Chuyển đổi giữa thiết kế giao diện ứng dụng mới và cũ
 • Chuyển hướng đến App sau khi thanh toán trên website
 • Theo mặc định, tham số “maskMediaDevices” bị tắt trong cấu hình mới
 • Nút “Xem” để xem Trình duyệt Orbit của cấu hình đang hoạt động
 • Trong cửa sổ bật lên “By proxy”, sẽ hiển thị lỗi nếu không có kết nối internet

đã sửa

 • Bây giờ, hãy thay đổi liên kết “Thêm proxy bằng IP” trong trình chỉnh sửa proxy hàng loạt
 • Màn hình trắng không còn xuất hiện khi cố lưu cài đặt hồ sơ trên trang “Chỉnh sửa hồ sơ trình duyệt”
 • Bản địa hóa cho cửa sổ bật lên “Tạo nhiều hồ sơ”