GoLogin 3.3.17 Jupiter (2023/12/07)

Thêm

  • Tạo nhiều hồ sơ

đã sửa

  • Khi đạt đến giới hạn yêu cầu, bạn không nên chuyển hướng đến bài kiểm tra hoặc trang tạo không gian làm việc mới
  • Lỗi tạo hồ sơ qua trang “Thêm hồ sơ” với tên trường trống trong cài đặt hồ sơ mặc định