GoLogin 3.3.16 Jupiter (2023/11/29)

Thêm

  • Đã thêm “email” spintax mới để chỉnh sửa hàng loạt và trong cài đặt tên hồ sơ mặc định

đã sửa

  • Bộ đếm ngày trên nền tảng dùng thử sẽ cập nhật ngay sau khi mã khuyến mãi được kích hoạt
  • Sau khi xuất hồ sơ và nhập nó, proxy phải được nhập chính xác
  • Đã sửa lỗi màn hình trắng khi xóa cấu hình thông qua menu ngữ cảnh của bảng cấu hình và cài đặt bên cạnh
  • Cấu hình trên mỗi bộ đếm thư mục trên trang Thư mục sẽ hiển thị giá trị chính xác cho các tài khoản không có trong không gian làm việc thiết kế mới.