GoLogin 3.3.15 Jupiter (2023/11/23)

Thêm

  • Tạo hồ sơ bằng file thả với tài khoản Facebook

đã sửa

  • Thư mục đã được tạo sẽ hiển thị ngay lập tức trong cửa sổ phương thức ‘Mời thành viên nhóm’
  • Hồ sơ hiện được sắp xếp theo tên theo thứ tự giảm dần khi tạo hồ sơ bằng cách thả tệp cookie
  • Đã sửa lỗi các thư mục không được tạo đúng cách trong cửa sổ mời không gian làm việc – giờ đây chúng đã được tạo mà không gặp lỗi